Av eller på? Det är frågan vi ställt oss ett år nu. Och då menar jag inte munskydd… Jag menar om jag har mut:at mig eller inte i digitala möten!

Året har präglats av att väldigt många har fått utveckla sina digitala arbetssätt med en rasande fart. Många gånger med väldigt gott resultat, men det vittnas även om frustration och otydlighet kring vad som gäller. Vilka verktyg ska vi använda? Hur ska vi hinna lära oss? Var ska vi lagra vad?!

Allt detta är en del av vår digitala arbetsmiljö. En del som sedan länge borde varit en alldeles självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tyvärr är det fortfarande sällsynt.

Vad betyder det att arbeta systematiskt med arbetsmiljö? Jo, till exempel att när vi inför förändringar som riskerar att påverka oss ska det göras en riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt. Hur många - handen på hjärtat - har gjort en sådan inför att man infört en så pass omfattande plattform som Microsoft 365? Dessutom i samverkan med såväl verksamhet som personalorganisationer? Enligt Arbetsmiljölagen med flera regelverk är detta självklart. Ändå görs det så sällan. Varför då?

För att råda bot på det här har Uclarity tagit fram en utbildning i Digital arbetsmiljö för chefer, skyddsombud med flera yrkesgrupper som vill steppa upp sin kompetens på området. Utbildningen består av två delar; en första, interaktiv, föreläsning för att rama in området och förstå vad det är som påverkar oss i ett lite större sammanhang. Den andra delen är i workshop-form då vi fördjupar oss i hur det digitala kan integreras som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mellan del 1 och 2 får deltagarna genomföra en övning tillsammans med sina medarbetare för att få fördjupade insikter inför del 2.

Akademiska Hus var tidigt ute och genomför under våren 2021 utbildningen för alla chefer, skyddsombud, friskvårdsinspiratörer och digitala ambassadörer. Utifrån rådande omständigheter hålls utbildningen digitalt. Det gör att vi även kunnat lägga in ett antal digitala pedagogiska moment som deltagarna direkt kan ta med sig och tillämpa i sin egen vardag. Uclaritys pedagogiska utgångspunkter utgår från övertygelsen att vuxnas lärande bygger på eget utforskande och tillämpning av teoretiska kunskaper relaterat till det egna sammanhanget.

Del 1

Digitalisering
Övergripande begreppsbildning och konceptualisering

Det nya arbetslivet
Vad kännetecknar det nya arbetslivet och hur utmanar det våra föreställningar, normer och vanor? Organisatoriska paradigm och konsekvenser för ledarskap och chefskap. Introduktion

Må bra digitalt
Digital hälsa - Hur påverkar det digitala vårt mående och vår hälsa sett ur ett mänskligt perspektiv? Hur kan man använda digitala knep för att öka hälsan istället för stressen?

Digital arbetsmiljö
Vad säger lagen och vilket stöd finns externt och internt?

Nästa steg
Övning inför Del 2

Del 2

Digital arbetsmiljö fördjupning
De olika dimensionerna av den digitala arbetsmiljön; teknisk, fysisk samt organisatorisk & socialDigital arbetsmiljö fördjupning
Vad är mitt ansvar som chef och hur fördelas arbetsmiljöuppgifter avseende den digitala arbetsmiljön i organisationen?

Hur kan jag integrera den digitala dimensionen i mitt/vårt systematiska arbetsmiljöarbete?
Överblick av stöd som finns inklusive dialog och övningar kring hur man kan lägga upp sitt eget arbete.

Nästa steg
Förberedelse för att ta insikter och kunskaper vidare till de egna medarbetarna/kollegorna.

Intervju med Malin Sävinger, HR Specialist Arbetsmiljö, Akademiska Hus

Hur kommer det sig att Akademiska Hus vill stötta organisationen i arbetet med den digitala arbetsmiljön?

Akademiska Hus har sen tidigare en tydlig strategi kring det digitala som är en större o större del av vårt arbete. Då blir det superviktigt att prata om arbetsmiljöfrågorna kring det. Som kanske ofta hamnar i skymundan. Vi vill stimulera till att börja tänka i de här banorna.

Ursprungligen var utbildningen planerad redan innan pandemin - hur kom det sig att ni var så tidigt ute?

Jag tror det beror på vårt arbete med det vi kallar vårt Arbetsplatskoncept. Vi tog fram det utifrån de förändringar som vi ser idag, där det digitala är lika viktigt som det fysiska och kulturella. Sen visste vi ju inte då att frågorna skulle bli än mer aktuella idag än för ett år sedan som först var planerat.

Hur kom det sig att ni valde Uclarity för att genomföra utbildningen?

Vi hittade Xtractors utbildningar* som vi ville använda i organisationen för att öka medvetenheten om det digitala. Men vi ville ha något mer för att kunna hantera detta i organisationen. De rekommenderade Uclarity som varit expertrådgivare för utbildningarna. När vi sen fick kontakt så träffade det helt rätt - Uclarity kunde erbjuda en utbildning kring precis de frågor vi behöver prata om hos oss.

Du berättade att ni arbetar aktivt med det ni kallar Arbetsplatskoncept - hur är det digitala en del av det?

Konceptet handlar både om arbetssätt och arbetsplats. Två av bitarna i konceptet är "mobilt" och digitalt". Mobilt handlar om att kunna verka "där det händer" och möta upp mot våra kunder där de är. Idag handlar det förstås också om att kunna arbeta på distans från hemmet. Det digitala handlar om att vi vill ha medarbetare som är nyfikna på det digitala för att effektivisera och utveckla sina arbetssätt. Vi vill gynna den nyfikenheten.

Vad hoppas ni åstadkomma med kompetensutvecklingen?

Att vi börjar prata digital arbetsmiljö. Och att få en arbetsvardag som är anpassad efter oss som vi faktiskt arbetar idag. Att bli mer medvetna om hur den digitala miljön påverkar oss. Det digitala ska få lika mycket uppmärksamhet som både den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vad har ni fått för reaktioner hittills från deltagarna?

De har tyckt att det är jätteintressant och superbra. Även att det är väldigt relevant, inte minst som vi jobbar just nu. De har sagt att "Nu har jag något att gå tillbaka till mina kollegor och diskutera kring". Så vi har redan fått upp medvetenheten i organisationen som varit ett av våra viktigaste mål med utbildningen.

Är det något du vill lägga till som jag inte har frågat om?

Ja, eftersom utbildningen fick planeras om från fysisk till digital, har det faktiskt inneburit en bonus. Vi har använt Teams för att genomföra utbildningarna och Pia har då använt en rad olika funktioner och samtidigt berättat om hur funktionerna kan stärka engagemang, lärande och inkludering. Det har skapat en nyfikenhet hos deltagarna.

Sen är det viktigt att det inte bara är cheferna som går utbildningen utan även skyddsombud, digitala ambassadörer och friskvårdsinspiratörer. En ytterligare grupp vi ska involvera ännu mer är representanter för IT, eftersom vi behöver jobba med den digitala arbetsmiljön tillsammans.

* Xtractor (Part of the Semcon Group) har i samarbete med Uclarity tagit fram två e-utbildningar:
Den digitala (r)evolutionen https://xtractor.se/erbjudande/kursskafferiet/kurs-om-digitalisering/
Må bra digitalt https://xtractor.se/erbjudande/kursskafferiet/kurs-om-digitalisering-och-halsa/

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden